AKTUALNOŚCI

Informacja Publiczna

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam ważne Postanowienie w sprawie egzekucji wyroków Europejskiego Sądu Arbitrażowego, tzn. że nie jest wymagana klauzula z Sądu Apelacyjnego aby wyrok mógł być przeznaczony do egzekucji.

Z poważaniem

Prof. Polakowski Marek
Postanowienie w sprawie egzekucji wyroków Europejskiego Sądu Arbitrażowego

Informacja Publiczna

Informacja publiczna prezesa ESA z 8 listopada 2021r.

http://courtesa.eu/wp-admin/post.php?post=493&action=edit Porozumienie pomiędzy MP Arbitration Ltd. a Regionalny Klub Biznesu w Ciechanowie

Informacja publiczna prezesa ESA z 12 kwietnia 2021r.

Informacja Publiczna

Informacja publiczna Prezesa ESA z dnia 21 luty 2020r. w sprawie odpowiedzi Komisji Europejskiej z 18 lutego 2020r. dot legalności funkcjonowania Sądu Esa i wydanych przez ten sąd wyroków.

Informacja publiczna Prezesa ESA z dnia 8 luty 2020r. w sprawie obowiazku przestrzegania prawa. Zawiadomienie – Komisji Europejskiej, Trybunalu Sprawiedliwości UE, CIArb w Londynie.

Informacja publiczna Prezesa ESA z dnia 6 luty 2020r. w sprawie obowiazku przestrzegania prawa.

Informacja publiczna Prezesa ESA nr 2/2019 w sprawie obowiązku przestrzegania prawa.

Informacja publiczna ESA o nieprzestrzeganiu prawa międzynarodowego

Marka Polakowskiego 28 maja 2019r. o łamaniu praw człowieka, pomówieniach, etc.

Informacja publiczna

Orzeczenie w sprawie reparacji wojennych dla miasta Warszawa

Trwają prace nad bazą orzeczeń.

Dla bezpieczeństwa stron uruchomiamy bazę orzeczeń ESA. Można będzie sprawdzić status orzeczenia, prawomocność, zweryfikować wyrok.
Baza nie zawiera danych osobowych stron, weryfikacja odbywa się po podaniu Id. strony wnioskującej oraz sygnatury. Odpowiedź zawiera: – status wydany, data, prawomocny / zaskarżony, data etc

Orzeczenie ESA – Wykonywalność wyroków sądów arbitrażowych.

Źródła informacji Konwencja Nowojorska

W preambule określono, iż:
Nie powinno to naruszać kompetencji sądów państw członkowskich do
orzekania o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń arbitrażowych zgodnie
z Konwencją o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitra-
żowych sporządzoną w Nowym Jorku w dniu 10 czerwca 1958 r. („konwen-
cja nowojorska z 1958 r.”), która ma pierwszeństwo stosowania przed ni-
niejszym rozporządzeniem, czytaj całość PDF poniżej str 178.


Co można zrobić, jeśli dojdzie do naruszenia prawa Unii?
Obywatele krajów UE, osoby w nich mieszkające lub prowadzące działalność gospodarczą w Unii mogą korzystać z szeregu praw zagwarantowanych przepisami UE.
Aby dowiedzieć się więcej, można:
• zadać pytanie dotyczące UE (Europe Direct)
• zasięgnąć informacji o swoich prawach przysługujących przy przemieszczaniu się w obrębie UE (Twoja Europa)
• zadać pytanie na temat swoich praw w przypadku problemu napotkanego w UE (Twoja Europa – Porady).
• Dowiedz się więcej o krajowych systemach wymiaru sprawiedliwości w całej UE (e-Sprawiedliwość).

Całość tekstu w zakładce INSTRUKCJA

Link do aktywnego Formularza skargi na naruszenia prawa UE

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_pl/index.html

Dnia 20 grudnia 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych

Dnia 20 grudnia 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012). Uchyla ono rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (tzw. Bruksela I), regulujące obecnie tę samą problematykę. Istotną zmianą, do której od początku prac nad nowym rozporządzeniem konsekwentnie zmierzała Komisja Europejska, jest rezygnacja w nowym rozporządzeniu z procedury exequatur, przewidującej, iż orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim i w tym państwie wykonalne może być wykonywane w innym państwie członkowskim, jeżeli jego wykonalność zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego. Zgodnie z art. 39 nowego rozporządzenia orzeczenie wydane w państwie członkowskim, które jest wykonalne w tym państwie członkowskim, jest wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności.

W celu odróżnienia nowego rozporządzenia od starego, nowe oznacza się jako „Bruksela I bis”.

Nowe rozporządzenie stosuje się od dnia 10 stycznia 2015 r.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. wiecej informacji

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, Zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Nie akceptuję