ETYKA

Kodeks Etyki Arbitra stałego sądu polubownego ESA

Art. 1 Prawość

1. Arbiter zobowiązany jest przestrzegać powszechnie przyjętych norm moralnych i godnie wykonywać powierzoną funkcję.

2. Arbiter powinien unikać zachowań mogących podważyć zaufanie do niego.

Art. 2 Należyta staranność

1. Arbiter zobowiązany jest wykonywać swoją funkcję osobiście, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością, uczciwie i według najlepszej woli i wiedzy.

2. Arbitrowi nie wolno bez ważnych przyczyn uchylać się od sprawowania powierzonej funkcji.

3. Arbiter zobowiązany jest prowadzić postępowanie starannie i sprawnie, rzetelnie oceniać stan sprawy oraz doprowadzić do jej zakończenia tak szybko, jak to jest możliwe.

4. Arbiter zobowiązany jest systematycznie rozwijać swoje kwalifikacje oraz wiedzę niezbędną do należytego wykonywania swojej funkcji.

Art. 3 Bezstronność

1. Arbiter zobowiązany jest wykonywać swoją funkcję w sposób bezstronny i równo traktować Strony postępowania.

2. Arbiter nie powinien uczestniczyć w rozstrzyganiu sprawy jeśli pozostawał bądź pozostaje ze Stroną biorącą udział w postępowaniu lub jej pełnomocnikiem w takim stosunku, który budzi uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

Art. 4 Niezawisłość

Arbiter w związku z wykonywaniem swojej funkcji nie może podlegać żadnym naciskom i żadnym zależnościom z zewnątrz. Powinien orzekać wyłącznie na podstawie prawa (lub zasad słuszności, jeśli Strony go do tego upoważniły) i swojego wewnętrznego przekonania.

Art. 5 Poufność

1. Arbitrowi nie wolno ujawniać tego, o czym dowiedział się w związku z wykonywaną funkcją.

2. Arbitrowi nie wolno korzystać w interesie własnym lub osoby trzeciej z informacji uzyskanych podczas postępowania lub w związku z nim i takich informacji ujawniać dla celów niezwiązanych z postępowaniem, także po jego zakończeniu.

Art. 6 Wolność

Arbiter podczas wykonywania swoich funkcji korzysta z wolności słowa i pisma w granicach prawa i usprawiedliwionych potrzeb.

Art. 7 Godność

1. Arbiter w trakcie trwania całego postępowania oraz po jego zakończeniu powinien tak postępować, aby jego zachowanie nie naruszało godności osób biorących w nim udział.

2. W przypadku niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postępowaniu arbiter powinien wykazać się opanowaniem i taktem.

3. Arbitrowi nie wolno demonstrować swojego stosunku do Stron oraz innych uczestników postępowania.

Art. 8 Odpowiedzialność

Naruszenie przez Arbitra niniejszego Kodeksu może stanowić podstawę do wyłączenie go od orzekania w sprawie, jak również podstawę do jego wykreślenia z Listy Arbitrów, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu stałego sądu polubownego ESA.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. wiecej informacji

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, Zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Nie akceptuję