Europejski Tytuł Egzekucyjny

Stanowiska Kancelarii Prawnych i Firm Windykacyjnych w Polsce.

Dłużnik z Polski a Europejski Tytuł Egzekucyjny

Do dnia 10 stycznia 2015 r. wierzyciel, aby móc wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi mającemu miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terenie Polski, na mocy orzeczenia sądowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zaopatrzonego w zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, musiał zwrócić się do sądu polskiego o nadanie klauzuli wykonalności takiemu tytułowi egzekucyjnemu.
Założenia rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych zakładały od samego początku, że orzeczenia państw obcych opatrzone w Europejski Tytuł Egzekucyjny („ETE”) miały być egzekwowane bezpośrednio w państwie wykonania – jest to tzw. automatyczna wykonalność. Pomimo tego polski ustawodawca, nie bacząc na unijne przepisy oraz zasadę bezpośredniego stosowania rozporządzeń unijnych, nakładał na wierzycieli obowiązek uzyskania przed polskim sądem dodatkowo klauzuli wykonalności na ww. orzeczenia. Powyższą kwestię regulował art. 11531 k.p.c., zgodnie z którym orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody oraz dokumenty urzędowe pochodzące z tych państw, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem ETE, były tytułami egzekucyjnymi i podlegały wykonaniu w Polsce po nadaniu im klauzuli wykonalności.
Dopiero w wyniku licznych zgłaszanych wątpliwości co do zgodności polskiego prawa z unijnymi przepisami znowelizowano kodeks postępowania cywilnego. Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, znowelizowano k.p.c. w ten sposób, że w przepisach art. 115313 k.p.c. i następnych uregulowano zbiorczo uznawanie i wykonywanie orzeczeń z państw Unii.
Od 10 stycznia 2015 r. na mocy art. 115314 pkt 2 k.p.c. tytułami wykonawczymi są m.in. orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzące z tych państw ugody i dokumenty urzędowe, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem ETE. Powyższa zmiana oznacza dla wierzyciela to, że nie ma on już obowiązku nadawania takim tytułom wykonawczym klauzuli wykonalności, gdyż są one już wykonywalne automatycznie, z mocy samego prawa.
Tym samym, aby wierzyciel mógł wszcząć egzekucję przed polskimi organami egzekucyjnymi, zobowiązany jest na podstawie art. 20 ust. 2 rozporządzenia 805/2004 przedstawić następujące dokumenty:
odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności;
odpis zaświadczenia ETE, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności;
w razie konieczności tłumaczenie zaświadczenia ETE.
W ustawie zmieniającej k.p.c. nie wprowadzono przepisów przejściowych w odniesieniu do przepisów dotyczących automatycznej wykonalności orzeczeń państw unijnych. Ustawodawca celowo zastosował taki zabieg, co oznacza, że znowelizowane przepisy ustawy odnoszące się do tytułów wykonawczych mają zastosowanie niezależnie od daty wydania tytułu (jest to tzw. zasada bezpośredniego działania nowego prawa).
Wniosek egzekucyjny wraz z załączonymi ww. dokumentami stanowi wystarczającą podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.

żrodło https://www.kancelarialebek.pl/index.php/2015/10/26/dluznik-z-polski-a-europejski-tytul-egzekucyjny/

Jak odzyskać należność w przypadku, gdy dłużnik pochodzi z innego kraju?

Pomijając możliwość prowadzenia standardowego postępowania sądowego bezpośrednio w kraju siedziby dłużnika, wprowadzona w 2006 roku instytucja europejskiego tytułu egzekucyjnego (uregulowana w rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r.) daje możliwość dochodzenia należności w oparciu o ETE we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Danii.

Oznacza to, że w przypadku gdy postępowanie przeciwko zagranicznemu dłużnikowi prowadzone było przed polskim sądem – po uzyskaniu orzeczenia sądowego (nakazu/wyroku) lub ugody sądowej, wierzyciel może zwrócić się do sądu o wydanie zaświadczenia ETE.

ETE czyli Europejski Tytuł Egzekucyjny ma zastosowanie dla roszczeń bezspornych. Tytuł ten stosuje się w sprawach cywilnych i handlowych, bez względu na charakter sądu lub trybunału.

Podstawowe warunki niezbędne dla uzyskania ETE:

  • bezsporność roszczenia, czyli brak złożenia zarzutów, sprzeciwu, apelacji
  • wymagalność roszczenia
  • prawidłowe doręczenie wszystkich dokumentów dłużnikowi

Generalnie ETE wprowadzone zostało celem ograniczenia formalności i czasu potrzebnego na podjęcie egzekucji komorniczej w kraju siedziby dłużnika – w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Nie zawsze jednak jest to możliwe np. gdy nie można zastosować przepisów o europejskim tytule wykonawczym, konieczne jest jeszcze złożenie wniosku o stwierdzenie wykonalności orzeczenia wydanego przez polski sąd w sądzie zagranicznym – a to już zwykle wiąże się z dodatkowymi opłatami np. sądowymi. Wówczas dopiero po uzyskaniu „zatwierdzenia” przez sąd zagraniczny możliwe jest podjęcie egzekucji komorniczej.

Zaświadczenie ETE obejmuje nie tylko kwotę roszczenia głównego, lecz również kwotę zasądzoną tytułem zwrotu kosztów procesu i odsetki.

Aby podjąć egzekucję na podstawie ETE – należy przedstawić oryginalne odpisy orzeczenia sądu i zaświadczenia ETE wraz z tłumaczeniem przysięgłym w/w dokumentów.

WAŻNE: Bazując na prawie 10-cio letnim doświadczeniu w działaniach prawnych na rynkach zagranicznych musimy zaznaczyć, że pomimo ujednolicenia przepisów, ETE jest różnie respektowane
w poszczególnych krajach UE.

Uwzględniając fakt, iż w niektórych sprawach mimo uzyskania ETE i tak konieczne jest podejmowanie postępowania uwierzytelniającego w sądzie zagranicznym, bardziej korzystne pod względem czasu i kosztów może okazać się prowadzenie działań prawnych – od razu bezpośrednio w kraju siedziby dłużnika.

żrodło:

https://www.icg-group.com/prawdziwe-oblicze-ete-europejskiego-tytulu-egzekucyjnego/

Europejski tytuł egzekucyjny nie wymaga nadawania klauzuli wykonalności

Zmiany, zmiany, zmiany. 

Dotychczas, to znaczy do 10 stycznia 2015 r. było tak, że aby wszcząć postępowanie egzekucyjne na mocy orzeczenia państwa członkowskiego Unii Europejskiej zaopatrzonego w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, wierzyciel musiał zwrócić się do sądu polskiego o nadanie klauzuli wykonalności takiemu tytułowi egzekucyjnemu. Uchylony przepis 1153[1] k.p.c. brzmiał: „Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalności”.
Jeśli chcesz być z prawem na bieżąco, polub Sprawnie.com na Facebook’u.

Założenia rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych były takie, aby orzeczenia państw obcych opatrzone w ETE były egzekwowalne bezpośrednio w państwie wykonania (tzw. automatyczna wykonalność). Jednakże, polski ustawodawca przyjął własną koncepcję i nie zważał na unijne regulacje, co spotkało się ze zdziwieniem i dezaprobatą, gdyż rozporządzenia unijne mają to do siebie, że powinny być stosowane wprost.W skutek zgłaszanych wątpliwości co do zgodności polskiego prawa z normami unijnymi dokonano zmian w polskiej procedurze cywilnej.

Europejski tytuł egzekucyjny nie wymaga klauzuli wykonalności

Od 10 stycznia 2015 r. na mocy Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych powyższe rozwiązanie już nie obowiązuje. KPC zostało przemodelowane tak, że mamy teraz Księgę Czwartą „UZNANIE I WYKONANIE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POCHODZĄCYCH Z TYCH PAŃSTW UGÓD I DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH”, która w przepisach art. 1153[13] k.p.c. i następne reguluje zbiorczo uznawanie i wykonywanie orzeczeń z państw Unii. Taki zabieg wynika z podobieństw rozwiązań zawartych w rozporządzeniach przyjmujących system automatycznej wykonalności.

Zgodnie z art. 1153[14] pkt 2 k.p.c. tytułami wykonawczymi (a więc takimi, na podstawie których bezpośrednio można dochodzić egzekucji sądowej) są m.in. orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzące z tych państw ugody i dokumenty urzędowe, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego. W związku z tym, nie ma obowiązku nadawania takim tytułom klauzuli wykonalności, gdyż są one już wykonywalne z mocy prawa. Zgodnie z art. 20 ust.2 rozporządzenia 805/2004, w celu wszczęcia egzekucji „wierzyciel zobowiązany jest przedstawić właściwym organom egzekucyjnym Państwa Członkowskiego wykonania następujące dokumenty: a) odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności; i b) odpis zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności; ic)  w razie potrzeby, transkrypcję zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (…)”.


Wniosek egzekucyjny wraz z powyższymi dokumentami wystarczy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W ustawie zmieniającej KPC brak jest przepisów przejściowych w odniesieniu do tytułów objętych systemem automatycznej wykonalności, co jest celowym wyborem, który oznacza, że przepisy ustawy odnoszące się do tych tytułów będą miały zastosowanie niezależnie od daty wydania tytułu (zasada bezpośredniego działania nowego prawa).
Jeżeli potrzebujesz pomocy – skontaktuj się ze mną i opisz swój problem. Kontakt do mnie.

źrodło: http://www.sprawnie.com/2015/02/europejski-tytu-egzekucyjny-nie-wymaga.html

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. wiecej informacji

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, Zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Nie akceptuję