REGULAMIN ESA

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU ESA Z DNIA 02.04.2019R.

EUROPEJSKI SĄD ARBITRAŻOWY W CIECHANOWIE

DZIAŁAJĄCY PRZY REGIONALNYM KLUBIE BIZNESU W CIECHANOWIE

REGON 140819289, NIP 5662020694

adres: ul. Batalionów Chłopskich 13/42 , 06-413 Ciechanów

NR D-U-N-S 438155290

www.courtesa.eu

email: sekrtariat.ciechanow@courtesa.eu

email: sekretariat.londyn@courtesa.eu

Rozdział I

Właściwość Sądu Arbitrażowego ESA

§1

 1. Sąd Arbitrażowy jest sądem polubownym, samodzielną, wyodrębnioną jednostką organizacyjną działającą przy REGIONALNYM KLUBIE BIZNESU, powołaną do bezstronnego i niezawisłego rozstrzygania sporów powstałych w związku z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, poddanymi przez strony lub stronę rozstrzygnięciu tego Sądu Arbitrażowego na terytorium międzynarodowym i Polski.
 2. Sąd Arbitrażowy używa nazwy „ESA” i używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.
 3. Sąd Arbitrażowy jest właściwy, jeżeli w ważnej umowie o arbitraż (dotyczy to również tzw. „akceptu milczącego”) strony poddały pod jego rozstrzygnięcie spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym umownym lub pozaumownym stosunkiem prawnym, a także, gdy w przypadku braku ważnej umowy o arbitraż, strony postanowiły, że powstały między nimi spór będzie rozstrzygany w trybie postępowania polubownego – arbitrażowego. Dopuszczalny jest zapis na sąd polubowny – arbitrażowy w formie komunikacji elektronicznej i jest to standard stosowany w większości Państw Świata. Wynika on między innymi z brytyjskiej ustawy o arbitrażu. W tym miejscu wskazuje się, że brana jest pod uwagę wykładnia Art. IV KONWENCJI NOWOJORSKIEJ, co ma swoje uzasadnienie w Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2015r. V CSK 672/13
 4. Siedzibą Sądu Arbitrażowego jest miasto Ciechanów, Polska.
 5. Siedzibą II Wydziału Zamiejscowego jest miasto Londyn, Anglia

Miejscem postępowania arbitrażowego i orzekania oraz egzekwowania jest:

 • miasto Ciechanów jako Europejski Sąd Arbitrażowy w Ciechanowie,
 • miasto Ciechanów jako Europejski Sąd Rejonowy w Ciechanowie – dot. działań komorniczych,
 • miasto stołeczne Warszawa jako I Wydział Zamiejscowy ESA,
 • miasto Londyn jako II Wydział Zamiejscowy ESA administrowany przez MP ARBITRATION AND CONSULTANCY SERVICES LTD CN 11844287

Na wniosek stron lub strony, Zespół orzekający lub Prezes zarządu może wyznaczyć inną miejscowość jako miejsce postępowania arbitrażowego.

5.Organizację Wydziałów Zamiejscowych ustala Prezes ESA.

Rozdział II

Zasady postępowania. Właściwe prawo materialne.

§2

 1. Sąd Arbitrażowy oraz Zespół orzekający stosując postanowienia niniejszego Regulaminu, uwzględniają postanowienia umowy o arbitraż oraz uzgodnioneprzez strony zasady postępowania, o ile nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem. W przypadku wydziału zamiejscowego zlokalizowanego w innym państwie zachowania porządku prawnego obowiązującego w danym państwie z orzeczeniem podlegającym wykonalności w danym państwie.
 2. Zespół orzekający ma obowiązek działania w sposób bezstronny, umożliwiając stronom postępowania właściwe przedstawienie okoliczności, które uważają One za istotne dla obrony swoich praw.
 3. Sąd Arbitrażowy nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądami powszechnymi.
 4. Zespół orzekający rozstrzyga spór według ogólnych reguł prawa najściślej związanego ze stosunkiem prawnym, którego spór dotyczy, uwzględniając postanowienia umowy oraz zwyczaje handlowe mające zastosowanie dla danego stosunku umownego lub pozaumownego powstałego jako tzw. akcept MILCZĄCY.
 5. Za swoje czynności Sąd Arbitrażowy pobiera opłaty zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu. Terminy załatwiania spraw do 60 dni.

Rozdział III

Organizacja Sądu Arbitrażowego

§ 3

Prezes i Prezydium Sądu, Arbitrzy, Sekretarz i administracja

A. Prezes i Prezydium Sądu

 1. Sąd Arbitrażowy tworzą sędziowie arbitrzy:
  1. Prezes Sądu Arbitrażowego
  2. dwaj Zastępcy Prezesa Sądu Arbitrażowego
  3. pozostali Arbitrzy
  4. Sekretarz Sądu Arbitrażowego i Jego Zastępca
  5. Sędziowie Arbitrzy Pokoju
 2. Prezes Sądu Arbitrażowego i Zastępcy Prezesa stanowią Prezydium Sądu Arbitrażowego.

Z chwilą powołania Prezes i Jego Zastępcy stają się arbitrami i zostają wpisani na listę arbitrów.

 1. Prezesa Sądu powołuje zarząd uchwałą stowarzyszenia.
 2. Zastępców Prezesa Sądu Arbitrażowego powołuje Prezes Sądu Arbitrażowego.
 3. Prezes kieruje pracami Sądu Arbitrażowego i również przy pomocy Zastępców
  podejmuje czynności konieczne do wykonywania sądownictwa
  polubownego.
 4. Prezes reprezentuje Sąd Arbitrażowy na zewnątrz, jednakże wszelkie decyzje
  wywołujące skutek na zewnątrz, w tym także zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Sądu Arbitrażowego mogą być podejmowane tylko przez Prezydium Sądu w obecności co najmniej dwóch członków.
 5. Prezes Sądu Arbitrażowego powołuje i prowadzi listę arbitrów Sądu i dokonuje w niej wpisów oraz skreśleń oraz innych osób funkcyjnych.
 6. Arbitrem – Sędzią nie może być osoba , która jest arbitrem w innym sądzie arbitrażowym.

B. Arbitrzy

 1. Arbitrem Stałego Sądu Arbitrażowego ESA może być obywatel polski nieskazitelnego charakteru.

Lista arbitrów zawiera imię i nazwisko arbitra, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód, specjalność w ramach wykonywanego zawodu, znajomość języków obcych i doświadczenia życiowe.

 1. Na listę arbitrów nie może być wpisany sędzia sądu państwowego co nie dotyczy sędziów w stanie spoczynku.
 2. Strony mogą ustanowić skład arbitrów do rozpoznania sporu w drodze określonej w Ustawie „Kodeks postępowania cywilnego” w części „sąd polubowny (arbitrażowy) (ustawa z dn. 28 lipca 2005r. Dz.U. z dnia 16 września 2005r.)
 3. Arbitrzy orzekając w sprawie nie są reprezentantami żadnej ze stron, są niezawiśli i podlegają wyłącznie ustawom obowiązującym i przepisom prawa międzynarodowego.
 4. Orzekając w sprawie, biorą pod uwagę treść wiążących strony umów, motywy, zwyczaje i wszelkie ważne dla danej sprawy okoliczności.
 5. Arbiter nie może przyjąć funkcji w Zespole orzekającym, jeżeli według przepisów kodeksu postępowania cywilnego zachodzi przyczyna powodująca
  wyłączenie sędziego.
 6. Arbiter obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji.

C. Sekretarz Sądu i administracja

Rozdział III

 1. Sekretarz Sądu podlega Prezesowi Sądu i wykonuje wyznaczone przez Niego zadania. W szczególności Sekretarz odpowiedzialny jest za pobieranie
  opłat, wyznaczanie terminów rozpraw, obsługę biurową, wyznaczanie
  protokolantów, zawiadomienia stron, przechowywanie akt.
 2. Sekretarz może być wpisany na listę arbitrów na zasadach ogólnych.
 3. Administrację Sądu stanowią pracownicy biurowi, protokolanci. Pracownicy administracyjni podlegają Sekretarzowi Sądu.

Postępowanie arbitrażowe

Wszczęcie sprawy.

§ 4

 1. Wszczęcie sprawy następuje poprzez wniesienie pozwu – wniosku do Sądu ESA.
 2. Pozew winien zawierać następujące dane:
  1. nazwiska (nazwy) oraz adresy stron,
  2. dokładne określenie żądania,
  3. przedstawienie motywów, na których opiera się pozew
  4. podanie wartości przedmiotu sporu,
  5. uzasadnienie właściwości Sądu Arbitrażowego,
  6. inne okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sporu,
  7. wniosek o rozpoznanie sprawy przed ESA może złożyć również arbiter ESA, w takim przypadku skład sądu wyznacza Prezes lub Prezydium ESA, lub wnioskodawca.

Ponadto powód może podać nazwisko arbitra wyznaczonego przez siebie lub nazwiska arbitrów wyznaczonych przez strony, z listy arbitrów.

 1. W pozwie mogą znajdować się stosowne wnioski, w tym wnioski służące przygotowaniu rozprawy jak i motywy.
 2. Do pozwu należy dołączyć dokumenty mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
 3. Pozew – wniosek jak również wszelkie załączniki i dokumenty przedstawione przez strony winny być wnoszone łącznie z odpisami w liczbie równej ilości stron po stronie pozwanej w szczególności w formie e-mail na adres : sekrtariat.ciechanow@courtesa.eu lub sekretariat.londyn@courtesa.eu .
 4. Wszelkie spory wynikłe z umowy arbitrażowej lub w związku z nią, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub wygaśnięcia, będą rozpatrywane i ostatecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym zgodnie z obowiązującym Regulaminem Europejskiego Sądu Arbitrażowego, który uważa się za stanowiący integralną część każdej klauzuli.

§ 5

 1. Po wniesieniu pozwu, Prezes Sądu, zakreślając termin nie krótszy od terminu tygodniowego wzywa powoda do:
 1. uzupełnienia pozwu, jeśli nie spełnia on wymogów określonych w § 4,
 2. wpłacenie opłaty łącznie z ewentualną zaliczką na wydatki,
 3. wyznaczenie arbitra z listy arbitrów,
 1. Wykonanie zarządzenia Prezesa Sądu w późniejszym terminie wywołuje skutki związane z wniesieniem pozwu, od tego terminu.
 2. Brak wniesienia opłaty rejestracyjnej we wskazanym przez Sąd terminie , powoduje umorzenie postępowania przed Sądem ESA lub zawieszenie postępowania na czas nieokreślony. Wniesienie niepełnej opłaty pociąga za sobą takie same skutki prawne jak wynikające z paragrafu 10 pkt 2 Regulaminu Sądu.
 3. Powód może być zwolniony z opłaty rejestracyjnej i arbitrażowej pod warunkiem udowodnienia trudnej sytuacji materialnej potwierdzonej zaświadczeniem oraz oświadczeniem majątkowym.

§ 6

Po wykonaniu zarządzenia, o którym mowa w § 5 Prezes Sądu doręcza odpis pozwu stronie pozwanej, wzywając ją: do złożenia odpowiedzi na pozew, a w przypadku, gdy w pozwie nie wskazano arbitrów, uzgodnionych przez strony – do wyznaczenia arbitra z listy arbitrów, w zakreślonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

§ 7

 1. Prezes Sądu wyznacza Przewodniczącego składu orzekającego z listy arbitrów.
 2. Jeżeli strony nie wyznaczyły arbitrów w trybie i terminach określonych w § 5 i 6 Regulaminu – wyznaczenia arbitrów z listy arbitrów dokonuje Prezes Sądu.
 3. Orzekanie w sprawach może być w składzie jedno, dwu lub trzyosobowym. W sprawach skomplikowanych skład Sądu może być zwiększony przez Prezydium Sądu.

B. Wyłączenie arbitra.

§ 8

 1. Strona może w terminie tygodniowym od zawiadomienia o wyznaczeniu przez Prezesa zespołu orzekającego, wystąpić z wnioskiem o wyłączenie arbitra pod warunkiem wskazania nowego arbitra z listy ESA.
 2. Przyczyny wyłączenia powinny zostać uprawdopodobnione.
 3. Arbiter może po zgłoszeniu wniosku o wyłączenie zrezygnować z funkcji powiadamiając pisemnie Prezesa Sądu, co nie świadczy o przyznaniu zasadności żądania.
 4. Wniosek strony o wyłączenie arbitra rozpoznaje Prezes Sądu ESA lub prezydium.
 5. W razie wyłączenia arbitra – w jego miejsce wchodzi arbiter wyznaczony przez tę stronę, której arbiter został wyłączony.

W tym celu Prezes Sądu wzywa daną stronę do wyznaczenia arbitra w terminie 7 dni, a po bezskutecznym upływie terminu – sam wyznacza arbitra.

W razie wyłączenia Przewodniczącego składu orzekającego – Prezes Sądu niezwłocznie wyznacza nowego Przewodniczącego.

C. Inne czynności przed rozprawą.

§ 9

 1. W razie podniesienia przez stronę pozwaną zarzutu niewłaściwości Sądu Polubownego, o zasadności rozstrzyga Prezydium Sądu Arbitrażowego lub skład orzekający, jeżeli został wyznaczony.
 2. W przypadku odrzucenia pozwu z powodu niewłaściwości Sądu Arbitrażowego postanowienie winno zawierać orzeczenie o zwrocie opłaty w wysokości 50% od strony skarżącej.

§ 10

1.W razie cofnięcia przez stronę powodową pozwu, postanowienie o umorzeniu postępowania wydaje do czasu wyznaczenia składu orzekającego Prezydium Sądu Polubownego. W postanowieniu zarządza się zwrot opłaty w wysokości 50%. Po wyznaczeniu składu orzekającego postanowienie o umorzeniu wydaje ten skład, z tym, że wysokość zwracanej opłaty wynosi 50%.

2.W razie zgłoszenia przez stronę powodową sprzeciwu co do treści wyroku lub złożenia wniosku o uchylenie wyroku, to Sąd ESA rozpoznaje sprawę zgodnie z wnioskiem strony powodowej zwracając wniesioną opłatę w wysokości 50% uwzględniając nowe okoliczności w sprawie.

§ 11

 1. Postępowanie może zostać zawieszone na wniosek obu stron lub powoda lub z innych ważnych przyczyn-decyzję podejmuje Sąd. Postępowanie wznawia się na wniosek jednej ze stron.
 2. W razie nie zgłoszenia wniosku o podjęcie postępowania przez którąkolwiek ze stron, w ciągu roku, postępowanie zostaje umorzone przez Prezydium Sądu Arbitrażowego, Sąd lub Prezesa Sądu.

§ 12

 1. Strona powodowa, nie później niż na pierwszej rozprawie, może wnieść pozew wzajemny, jeżeli jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu.
 2. Powództwo wzajemne podlega rozpoznaniu przez skład orzekający ustanowiony dla pozwu głównego.
 3. Do pozwu wzajemnego mają zastosowanie przepisy odnoszące się do pozwu głównego.
 4. Zawieszenie lub umorzenie postępowania z pozwu głównego, jak również odrzucenie pozwu nie tamuje rozpoznania pozwu wzajemnego.

§ 13

 1. Strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej, albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać do wzięcia w nim udziału.
 2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednią ilość odpisów wniosku, dokumentację oraz uiścić połowę opłaty należnej w danej sprawie.
 3. Wniosek wraz z załącznikami doręcza się osobie trzeciej z wezwaniem do oświadczenia się, w terminie tygodniowym, czy przystępuje do sporu w charakterze interwenienta ubocznego.
 4. W razie nie przystąpienia osoby trzeciej do sprawy w charakterze interwenienta, opłata wynosi do 50% opłaty.

§ 14

Strony, względnie interwenient uboczny, mogą korzystać z ustanowionych przez siebie pełnomocników. Obowiązuje tryb umocowania szczególnego.

§ 15

 1. Doręczenie dokonane przez Sąd uważa się za prawidłowe i skuteczne w razie istnienia dowodu doręczenia stronie lub jej pełnomocnikowi, na adres podany w pismach procesowych, a w razie nie podania adresu przez stronę pozwaną – pod adresem podanym w kontrakcie lub blankiecie firmowym korespondencji między stronami.
 2. Doręczenie pozwu, wniosku, pism procesowych, zawiadomień uważa się za dokonane prawidłowo również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Na koszt strony, doręczenie może być dokonane również w inny sposób.

D. Rozprawa ustna.

§ 16

 1. Przewodniczący składu orzekającego winien tak przygotować rozprawę ustną, by mogła ona zostać przeprowadzona możliwie na jednym posiedzeniu. W tym celu może zarządzić wymianę dalszych pism procesowych i wydawać inne odpowiednie zarządzenia.
 2. Termin rozprawy ustnej wyznacza przewodniczący składu orzekającego. Termin należy tak wyznaczyć, aby umożliwić stronom wzięcie udziału osobistego w rozprawie i przeprowadzenie na niej środków dowodowych.
 3. Niestawiennictwo stron należycie zawiadomionych o terminie rozprawy nie wstrzymuje postępowania.

§ 17

 1. Rozprawy nie są publiczne – chyba że skład orzekający na wniosek stron zarządzi inaczej.
 2. Członkowie Prezydium mogą zawsze przysłuchiwać się rozprawie. Rozprawie mogą nadto przysłuchiwać się po dwie osoby wprowadzone przez strony.

§ 18

Rozprawa odbywa się w języku polskim. Przewodniczący zespołu orzekającego powołuje tłumacza celem przesłuchania osoby nie mogącej rozmawiać w języku polskim. Można nie powołać tłumacza, jeżeli wykonania jego czynności podejmie się członek zespołu orzekającego lub sprawa toczy się w wydziale zamiejscowym według prawa miejscowego państwa, w którym proceduje sąd i zapada orzeczenie.

§ 19

 1. Kierownictwo rozprawy należy do Przewodniczącego składu orzekającego.
 2. Strony mogą – zarówno w dziedzinie faktycznej, jak i prawnej – przedstawić to, co uważają za właściwe dla obrony swych praw.
 3. W każdym stadium sprawy Przewodniczący składu orzekającego powinien skłaniać strony do zawarcia ugody. W razie zawarcia ugody skład orzekający wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. W razie całego uznania powództwa lub zawarcia ugody, przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy, skład orzekający zarządza z urzędu zwrot 50% pobranej opłaty.
 4. Zespół orzekający rozstrzyga według swojego uznania o wnioskach dowodowych stron oraz może z własnej inicjatywy dopuszczać wszelkie dowody, nawet nie zaofiarowane przez strony, o ile uważa je za istotne dla wyjaśnienia sprawy. W szczególności może wzywać strony do przedstawienia dowodów z dokumentów, w tym z dokumentów oryginalnych, elektronicznych z poświadczeniem sum kontrolnych dokumentów elektronicznych należycie zabezpieczonych przez biegłych informatyków, dokonać oględzin przeprowadzić dochodzenie oraz przesłuchiwać strony, świadków i biegłych i odbierać od nich przyrzeczenia.
 5. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy – o ile dowód ma być przeprowadzony w kraju – skład orzekający może zlecić przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków lub zwrócić się o przeprowadzenie dowodu do właściwego sądu państwowego, o ile zaś dowód ma być przeprowadzony za granicą – skład orzekający może zwrócić się o jego przeprowadzenie do właściwego konsula RP lub uzyskać przeprowadzenie dowodu w innej właściwej drodze.
 6. W razie potrzeby a w szczególności prowadzenia spraw dotyczących ochrony interesów Skarbu Państwa lub OBYWATELA w celu przyspieszenia prowadzonych spraw , prezes SĄDU lub Zarząd Stowarzyszenia RKB lub Prezydium Sądu może powołać prokuratora, syndyka, komornika.
 7. Komornikowi działającemu przy Europejskim Sądzie Rejonowym przysługują uprawnienia przewidziane w Ustawie z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych ze zmianami.
 8. Komornik Sądowy ma prawo do otrzymania i obsługi systemu teleinformatycznego OGNIVO prowadzonego przez Krajową Izbę Rozrachunkową.
 9. Komornik Sądowy działający przy Europejskim Sądzie Rejonowym (ESA) podległym pod Europejski Sąd Arbitrażowy jako funkcjonariusz publiczny podlega zgłoszeniu do Krajowej Rady Komorniczej.
 10. Komornik Sądowy przy Europejskim Sądzie Rejonowym (ESA) ma prawo do zawierania umów cywilno-prawnych w celu realizacji zleconych egzekucji z wybranym dowolnie Komornikiem Sądowym przy innym Sądzie Rejonowym na zasadzie substytucji oraz z innymi podmiotami. Ma prawo do wydawania w uzasadnionych przypadkach Euroobligacji tzw. Eurobondów.

§ 20

Z rozprawy sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący składu orzekającego i protokolant. Protokolantem jest pracownik wykwalifikowany, przydzielony do protokołowania przez Prezesa Sadu Arbitrażowego. W przypadku braku protokolanta , protokół , wyrok podpisuje skład orzekający.

§ 21

Po uznaniu przez skład orzekający sprawy za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia, Przewodniczący składu zamyka rozprawę. Jednakże, jeżeli przed wydaniem orzeczenia skład orzekający uzna to za konieczne – może otworzyć zamkniętą rozprawę. Wówczas Przewodniczący może wyznaczyć termin dalszej rozprawy.

E. Wyrok

§ 22

 1. Narada i głosowanie składu orzekającego jest tajne.
 2. Do skuteczności rozstrzygnięć składu orzekającego wystarczająca jest większość głosów.
 3. Wyrok zapada bezwzględną większością głosów, chyba że zapis na Sąd Arbitrażowy wymaga jednomyślności.
 4. Arbiter przegłosowany może dołączyć do akt swoje zdanie odrębne, czyniąc o tym odpowiednią wzmiankę na orzeczeniu.
 5. Przy naradzie może być obecny protokolant.
 6. Wyrok powinien zawierać:
 1. oznaczenie arbitrów i stron oraz datę i miejsce wydania wyroku,
 2. podstawę właściwości Sądu (powołanie zapisu na Sąd),
 3. rozstrzygnięcie o wszystkich żądaniach pozwu oraz o żądaniach zgłoszonych w toku postępowania wraz z uzasadnieniem obejmującym motywy, którymi Sąd kierował się przy wydaniu wyroku,
 4. rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania oraz kosztów procesowego jednego profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) w wysokości zależnej od wartości przedmiotu sporu zgodnie z tabelą opłat.

§ 23

 1. Wyrok winien być wydany przez Zespół orzekający po naradzie, nie później niż po upływie 30 dni od dnia zamknięcia rozprawy.
 2. Oryginał i wszelkie wypisy orzeczenia muszą być opatrzone podpisami.
 3. Prezes Sądu Arbitrażowego w terminie 7 dni od wydania orzeczenia bada je pod względem formalnym. W razie stwierdzenia uchybień formalnych lub luk przekazuje orzeczenie Przewodniczącemu składu, w celu dokonania nie później niż w ciągu trzech dni poprawek formalnych lub uzupełnień. Przepis ten nie odnosi się w żadnym razie do treści samego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy.
 4. Wyrok Sądu Arbitrażowego doręcza się każdej ze stron za dowodem doręczenia, podpisany tak jak oryginał. Ogłoszenie wyroku (nawet pod nieobecność stron) uważa się za doręczenie wyroku.
 5. Orzeczenie Sądu Arbitrażowego jest ostateczne. Wyrok Sądu Arbitrażowego oraz ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą przed takim Sądem zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności międzynarodowymi.
 6. Sąd Arbitrażowy może uchylić lub zmienić własny wyrok w każdym czasie w przypadku późniejszego ujawnienia okoliczności , które uniemożliwiały wydanie wyroku. Postępowanie wszczyna się na wniosek Prezydium Sądu lub Prezesa Sądu. Sąd w tej sprawie wydaje Postanowienie od którego nie przysługuje żaden środek odwoławczy.
 7. Sąd na wniosek strony (stron) może wydać wyrok łączny, który jest prawomocny z datą wydania pierwszego wyroku w sprawie. Sąd wydaje na wniosek strony (stron) opinie, potwierdzenia w formie wyroku.

§ 24

Prezes Sądu Arbitrażowego może zarządzić publikację orzeczenia lub innej ważnej informacji publicznej w czasopismach prawniczych, handlowych oraz na stronie internetowej Sądu ESA w całości lub w części – jednakże bez oznaczenia stron.

Rozdział IV

Odstępstwo od zwykłego postępowania

A. Orzekanie bez ustnej rozprawy.

§ 25

 1. Orzeczenie może zapaść bez uprzedniej ustnej rozprawy, gdy:
  1. strony zrezygnowały z ustnej rozprawy albo gdy z ustnej rozprawy zrezygnowała strona powodowa, a strona pozwana w czasokresie zakreślonym do wniesienia odpowiedzi na pozew temu się nie sprzeciwiła,
  2. nastąpiło pisemne uznanie całości powództwa, tj. uznanie zarówno roszczenia pozwu jak i obowiązku zwrotu kosztów – dotyczy to również w przypadku zgody milczącej (tzn. zgoda przez brak sprzeciwu na wniosek drugiej strony).
 1. Jednakże, gdy w danej sprawie skład orzekający (Prezydium Sądu Arbitrażowego) dojdzie do wniosku, że odbycie rozprawy jest wskazane, rozprawa zostanie wyznaczona.

B. Arbiter jednoosobowy.

§ 26

 1. Sprawę może rozstrzygać arbiter jednoosobowo, gdy:
  1. przewiduje to zapis na Sąd Arbitrażowy,
  2. gdy z wnioskiem o to wystąpiła strona powodowa, a strona pozwana w czasokresie zakreślonym do wniesienia odpowiedzi na pozew temu się nie sprzeciwiła, o uznaniu lub nie uznaniu sprzeciwu strony pozwanej decyduje skład orzekający Sądu ESA.
 1. Jeżeli sprawę rozpoznaje arbiter jednoosobowo, pobiera się od strony powodowej opłatę arbitrażową przewidzianą w tabeli opłat dla składu jednoosobowego.

ROZDZIAŁ V

Postępowanie mediacyjne.

A. Wszczęcie postępowania mediacyjnego.

§ 27

 1. Wszczęcie postępowania mediacyjnego następuje przez złożenie do Sądu Arbitrażowego wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku przez stronę wnoszącą.
 2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej winien zawierać następujące dane:
  1. imię, nazwisko lub nazwę stron oraz adresy,
  2. osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  3. podpis strony albo jej pełnomocnika.
 1. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, jak również wszelkie załączniki i dokumenty przedstawione przez stronę winny być wnoszone łącznie z odpisami w liczbie równej ilości osób po stronie przeciwnej oraz w dwóch dalszych egzemplarzach.

§ 28

 1. Po wniesieniu wniosku Prezes Sądu, zakreślając termin nie krótszy od terminu tygodniowego w przypadku braków wzywa wnioskodawcę do:
 1. uzupełnienia wniosku, jeżeli nie spełnia on wymogów.
 2. uiszczenie opłaty mediacyjnej.
 3. W razie niewykonania zarządzenia w części dotyczącej ust. 1 lit. a i b – Prezes Sądu pozostawia wniosek bez biegu, a po upływie 14 dni zarządza zwrot wniosku.

§ 29

 1. Po wykonaniu zarządzenia, o którym mowa w § 28 Prezes Sądu doręcza odpis wniosku o zawezwanie do próby ugodowej drugiej stronie, wzywając ją do założenia oświadczenia, czy wyraża zgodę na wzięcie udziału w postępowaniu mediacyjnym.
 2. W razie, gdy druga strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, Prezes Sądu zwraca wnioskodawcy wniosek wraz z wniesioną przez niego opłatą mediacyjną, po potrąceniu opłaty kancelaryjnej w wysokości 50%.

§ 30

Po wyrażeniu przez druga stronę zgody na postępowanie mediacyjne, strony wspólnie wyznaczają mediatora spośród osób wpisanych na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego ESA.

B. MEDIATOR

§ 31

Mediator jest niezawisły. Obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych w związku w wykonywaniem swojej funkcji.

§ 32

 1. Po otrzymaniu od stron akt dotyczących sprawy, mediator wyznacza posiedzenie mediacyjne.
 2. Postępowanie mediacyjne powinno zakończyć się na pierwszym posiedzeniu, chyba że strony i mediatorzy postanowią inaczej.

§ 33

 1. Z przebiegu posiedzenia mediacyjnego stawiennictwa wszystkich stron spisuje się protokół, a jeżeli doszło do zawarcia ugody, jej treść wciąga się do protokołu. Protokół podpisują strony i mediator.
 2. W przypadku nie zawarcia ugody, mediator Sędzia ESA umarza postępowanie mediacyjne.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 34

Sąd Arbitrażowy przechowuje akta spraw przez 10 lat od ich zakończenia – po czym akta mogą być zniszczone. Strony mogą na swój koszt otrzymać odpisy z akt.

§ 35

1.Zasady wewnętrznego funkcjonowania Sądu Arbitrażowego ustala Prezydium Sądu , w przypadkach nie cierpiących zwłoki, decyzję podejmuje Prezes Sądu lub Wiceprezes Sądu.

2.Arbitrzy – Sędziowie korzystają z przysługującego im immunitetu. Arbiter – Sędzia nie może być bez zgody Sądu przesłuchiwany , zatrzymany czy pozbawiony wolności. Dotyczy to również instytucji poszukiwawczych, ( list poszukiwawczy, europejski nakaz zatrzymania etc ). Przesłuchanie Sędziego – Arbitra przez uprawniony Organ może nastąpić po wykazaniu Sądowi czego sprawa dotyczy, to również ma zastosowanie w przypadku zatrzymania czy pozbawienia wolności lub zamiaru wystawienia listu poszukiwawczego czy europejskiego nakazu zatrzymania Arbitra. W takich przypadkach jest wymagana bezwzględna zgoda Sądu ESA.

3.Arbiter – Sędzia nie może być w sprawie, w której orzekał przesłuchiwany przez jakiekolwiek organy. Informacji może jedynie udzielać przed Sądem Apelacyjnym lub innym uprawnionym Sądem w przypadku wniesienia środka odwoławczego przez którąkolwiek ze stron.

4.Dane osobowe arbitrów – sędziów podlegają szczególnej ochronie i nie mogą być ujawniane komukolwiek w sprawach w których orzekali.

5.Dane zawarte w niniejszym regulaminie określa się jako wrażliwe , podlegające szczególnej ochronie prawnej. Mogą być udostępniane jedynie za zgodą Prezydium Sądu lub Prezesa Sądu ESA.

6.Dane typu : pouczenia, koszty i inne są zawarte w załącznikach do regulaminu.

§ 36

Regulamin Sądu Arbitrażowego przyjęty zgodnie z uchwałą stowarzyszenia z dnia 27 lipca 2017r. znowelizowano w dniu 15 października 2018r. i w dniu 15 marca 2019r. uwzględniając postanowienia zawarte w:

 1. Piśmie Ministra Sprawiedliwości Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego z dnia 18 czerwca 2018r. nr DL.XI-0511-1.18/2.180619-00397 (cytuję: w pozostałych przypadkach regulamin stałego sądu arbitrażowego ustala podmiot, który utworzył sąd arbitrażowy)
 2. Rejestrze Przejrzystości Unii Europejskiej – nr identyfikacyjny 935073632889-72

§ 37

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa wyższego.

ZATWIERDZONO:

Dnia 02 kwietnia 2019r.

ZARZĄD

1.Marek Polakowski

2.Antoni Bieługa

3.Dariusz Komorowski

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. wiecej informacji

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, Zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Nie akceptuję