PRAWO

Sąd kieruje się przepisami międzynarodowymi zgodnie z Art. 27 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z dnia 23.05.1969r. (uznanie priorytetu norm prawa międzynarodowego wobec prawa krajowego za oczywisty )

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A ( III) z dnia 10.12.1948r.

Sąd nie zajmuje się sprawami alimentacyjnymi.

Sąd przyjmuje sprawy bezsporne w formie elektronicznej.

ESA zarejestrowano pod numerem DUNS  438155290

Dnia 20 grudnia 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012).

Uchyla ono rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. (tzw. Bruksela I), regulujące obecnie tę samą problematykę.

Konsekwentnym zamiarem Komisji Europejskiej, była rezygnacja w nowym rozporządzeniu z procedury exequatur.

Przewidywało ono, iż orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim i w tym państwie wykonalne może być wykonywane w innym państwie członkowskim, jeżeli jego wykonalność zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego.

Zgodnie z art. 39 nowego rozporządzenia orzeczenie wydane w państwie członkowskim, które jest wykonalne w tym państwie członkowskim, jest wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności.

W celu odróżnienia nowego rozporządzenia od starego, nowe oznacza się jako „Bruksela I bis”.

Nowe rozporządzenie stosuje się od dnia 10 stycznia 2015 r.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. wiecej informacji

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, Zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Nie akceptuję