Profesionalizm ESA

Europejski Sąd Arbitrażowy ESA wolny jest od barier związanych z właściwościami miejscowymi. Dokumenty przyjmowane są na drodze elektronicznej po wstępnej konsultacji telefonicznej.

Koszta

Opłaty w Sądzie Arbitrażowym ESA są przyjazne stronom. Korzystając z ESA nie ponosimy wydatków, na koszty podróży, noclegu czy utraconych dochodów stron jak i świadków. Nie istnieją też koszty doręczeń pism, druku dokumentów, przejazdów i zakwaterowania Arbitrów.

Podkreślamy, iż żądanie strony wygrywającej, kosztami postępowania obciążana jest strona przegrywająca. Zasądzane koszty zastępstwa procesowego są na poziomie jak przed sądami państwowymi. Strona wygrywająca /pełnomocnicy/ nie są stratni.

EGZEKUCJA

Wyrok Sądu Arbitrażowego ESA ma moc prawną równą wyrokowi sądu powszechnego – państwowego. Na jego podstawie można prowadzić egzekucję komorniczą.

Żeby skierować wyrok sądu arbitrażowego do egzekucji komorniczej, należy uzyskać klauzulę wykonalności. W Polsce o stwierdzeniu wykonalności wyroku polskiego sądu arbitrażowego lub ugody przed nim zawartej orzeka sąd apelacyjny, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd arbitrażowy. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd arbitrażowy odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również oryginał klauzuli arbitrażowej lub urzędowo poświadczony jej odpis. Jeżeli wyrok sądu arbitrażowego lub ugoda przed nim zawarta albo klauzula arbitrażowa nie są sporządzone w języku polskim, strona jest obowiązana dołączyć uwierzytelniony ich przekład na język Polski.

Wyroki Sądu Arbitrażowego ESA podlegają także wykonaniu poza granicami Polski. Zgodnie z art. III Konwencji Nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych (przyjętej w 1958 roku), strony tej Konwencji uznają za wiążące i wykonują orzeczenia sądów arbitrażowych wydane za granicą. Sąd Arbitrażowy ESA na wniosek strony wydaje Europejski Tytuł Egzekucyjny ETE oraz potwierdza prawomocność orzeczenia. Sygnatariuszami Konwencji Nowojorskiej jest już 159 państw świata. Aby uzyskać uznanie i wykonalność, wystarczy przedłożyć właściwemu organowi oryginały lub należycie uwierzytelnione odpisy orzeczenia oraz klauzuli arbitrażowej oraz Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Więcej o Europejskim tytule egzekucyjnym przeczytaj w zakładce Prawo.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. wiecej informacji

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, Zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Nie akceptuję